Show my Playlist

Aahe Suhino Nazaro, Lyrics Dhiraj, Singer Raj Juriani, #2020/022

27-Feb-2020

Aahe Suhino Nazaro, Lyrics Dhiraj, Singer Raj Juriani, #2020/022, Whatsapp 9324364000 Lyrics... आहे सुहिणो नज़ारो,डिसो जोतिनि जो द्वारो तर्जः तुझे लगे न नज़रिया आहे सुहिणो नज़ारो,डिसो जोतिनि जो द्वारो वसे थो जहिंमें सुहिणो,मुंहिंजो झूलण प्यारो १. बिगड़ी बणाए थो,आशुं पुजाए थो घुर्जाउनि जा थो घरिड़ा भरे पंहिंजो बणाए थो,देर न लाहे थो मुश्किल थो आसानु करे आहे सभ खां न्यारो,जहिंजो सभखे सहारो,वसे... २. चालीयो रखे जेको,शेवा थो करे जेको सिक सां जो पलव पाराए हिते कर्जु कटे तहिंजो,मर्जु मिटे तहिंजो औखी घड़ी न तहिंजे वेझो अचे आहे सभ जो प्यारो,सचो जोगी पल्ले वारो,वसे.... ३. खाली न छड़े कहिंखे,राज़ी थो करे सभ खे दिल सां जो ध्यानु लगाए डिसे प्रेमिनि पातो आ, धीरज' सुजातो आ रग-रग में तहिंजे सांईं वसे आहे सन्तु सचारो,दिल जो दुलारो,वसे....


Comment:

Sindhi Radio Broadcast 24 hours, RadioSindhi.com
24 hour Sindhi broadcast
With variety of 7 stations

Play Sindhi Housie Online

WIN the Sindhian Magazine
WIN the Sindhian Magazine

Sindhi Keyboard online for typing in Sindhi Language Unicode
Sindhi Keyboard Arabic Unicode

Sindhi Videos

Sindhi Dictionary